• Meer info over de pastorale eenheid? Zie Info / pastorale eenheid

  • Warm welkom aan pastoor Rik! Zie ook Fotoverslag 2020 onder het item Activiteiten

  • Afscheidsviering pastoor-deken Luc Deschodt in het Beukenpark op zondag 30 augustus. Meer fotos: zie Activiteiten/Fotoverslag 2020

  • Honderden parochianen van Oostkamp zwaaiden pastoor Luc Deschodt uit onder jubelend klokkengelui. Meer fotos? Ze Activiteiten/ Fotoverslag 2020

  • Eerstecommunievieringen in de Oostkampse parochies. Foto's:vanuit de verschillende parochiekerken: zie Activiteiten/Fotoverslag 2020

  • Herabonnering op parochieblad Kerk en Leven. Zie Info/Kerk en Leven

  • Ontmoetingscentrum de RAAT

Onze pastorale eenheid Sint-Franciscus in Oostkamp telt zes mooie kerken.
Ze staan symbool voor de zichtbaarheid van de Kerk in de samenleving.
Onze kerken zijn waardevol als gebouw en als centrum voor de lokale gemeenschap.
Vroeger had elke kerk haar pastoor en in de zorg voor het ‘tijdelijke’ werd deze bijgestaan
door de leden van de kerkraad van de kerkfabriek.
Het ‘tijdelijke’ betekent het mogelijk maken van de eredienst en het onderhoud van het kerkgebouw.
Het gaat hier dus om de eigen middelen en om diegene welke door de gemeente worden goedgekeurd
en ter beschikking gesteld. Op 7 mei 2004 vaardigde het Vlaamse gewest een decreet uit
dat de materie van de kerkfabrieken grondig heeft hervormd.
Misschien vraagt u zich wel af hoe dit nu allemaal in zijn werk gaat?

Dirk Langeraet, bestuurslid van het Centraal kerkbestuur en
penningmeester van de kerkfabriek van Sint-Jan Hertsberge,
was graag bereid om wat toelichting te geven over deze hervorming:

Dirk, wat is er zoal veranderd met het decreet van 2004?’

Het beheer van ‘het tijdelijke’ van de katholieke eredienst op lokaal vlak gebeurt voortaan
op twee niveaus: per parochie is er een kerkfabriek met een kerkraad,
en voor de gemeente Oostkamp, met zes parochies, werd er een Centraal kerkbestuur opgericht.
Dit is noodzakelijk wanneer er in de gemeente vier of meer parochies zijn.

‘Welke is de opdracht van het Centraal kerkbestuur?’

Het Centraal kerkbestuur is in de eerste plaats een overlegorgaan:
enerzijds voor het overleg tussen de verschillende kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente Oostkamp
en anderzijds voor overleg met het gemeentebestuur.

‘Welke zijn de bevoegdheden van het Centraal kerkbestuur?’

*Het gecoördineerd indienen bij de gemeenteoverheid van een meerjarenplan van de kerkfabrieken en de wijzigingen van het plan;

*Het gezamenlijk indienen bij de gemeenteoverheid van de jaarrekeningen van de kerkfabrieken;

*Het gecoördineerd indienen bij de gemeenteoverheid van het budget van de kerkfabrieken
en de budgetwijzigingen;

*Het verlenen van administratieve en technische ondersteuning bij de werking van de kerkfabrieken;

*De indeplaatsstelling van een in gebreke blijvende kerkfabriek voor het indienen van het meerjarenplan,
het budget en de budgetwijzigingen.

Wie maakt bij ons deel uit van het Centraal kerkbestuur?’

Het centraal kerkbestuur bestaat uit een vertegenwoordiger aangesteld door de bisschop
en voor Oostkamp is dit pastoor-deken Luc Deschodt.
Verder zijn er vier afgevaardigden uit de verscheidene kerkraden en een expert.
Deze expert wordt aangesteld door de vertegenwoordiger van de bisschop
en de afgevaardigden van de kerkraden.
Als expert kan iedereen aangesteld worden waarvan het centraal kerkbestuur oordeelt
dat hij of zij de eigenschappen (boekhoudkundig, juridisch, technisch) bezit waaraan het centraal kerkbestuur nood heeft.

Om de drie jaar wordt het Centraal kerkbestuur opnieuw samengesteld
en dit gebeurde In de voorbije maand mei.
De afgevaardigden van de kerkraden van de kerkfabrieken hebben bij geheime stemming
en met een volstrekte meerderheid van stemmen, de leden gekozen.
Op hun beurt hebben deze dan in een afzonderlijke stemming een voorzitter en een secretaris gekozen.

Het centraal kerkbestuur bestaat nu uit volgende leden:

 Van rechtswege: pastoor-deken Luc Deschodt
Mevrouw Heidi Logghe: voorzitter.
De heer Etienne Van der haegen: secretaris.
De heer Dirk Langeraet: bestuurslid.
De heer Martin Vanhevel, bestuurslid.
De heer Jan Dewulf: expert.

‘Wat is het verschil tussen de kerkraad van de kerkfabrieken en het Centraal Kerkbestuur?’

De kerkraad van elke kerkfabriek zorgt lokaal voor het onderhoud van het kerkgebouw
en voor het mogelijk maken van de eredienst.
Het Centraal kerkbestuur zorgt dat er minstens twee keer per jaar een overleg is
over de meerjarenplannen en de budgetten met een afvaardiging
van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.
Bij een grensoverschrijdende parochie zoals Sint-Godelieve (Ruddervoorde)
moeten ook de gemeente Lichtervelde en de stad Torhout bij het overleg worden betrokken,
in die zin dat ze voor het overleg worden uitgenodigd als van hen een financiële tegemoetkoming wordt verwacht.

 

 Van harte bedankt, Dirk, voor deze interessante toelichting.

© C. Busschaert.